Iň gowy süzgüçler semalt hünärmeni Google analitikleriňiz üçin maslahat berip biler

Web sahypasynyň onlaýn bolmagy, web sahypasynyň eýesi üçin esasy baýlykdyr. Belli bir web sahypasyna web sahypasynyň traffigi bilen baglanyşykly kararlar, adaty Google Analytics ýaly gözegçilik gurallarynda hasaba alnan web sahypasynyň traffigi statistikasyna baglydyr. Google Analytics ýalan registrleri döredýän spam salgylanmalaryny kesgitlemegi aňsatlaşdyryp biler. Web sahypalarynyň eýeleriniň köpüsiniň web sahypalaryna takyk gözegçilik edip bilmeýändigi geň zat.

Spam ýollamalary däl-de, hakyky traffigi görkezýän degişli sanlary döredýän degişli süzgüçler, Google Analytics-de gymmatly maglumatlaryň hasaba alynmagyny üpjün edip biler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Ross Barber, Google Analytics-i hereketli gözegçilik prosesi üçin ulanmak boýunça ädimme-ädim sapak hödürleýär.

Web sahypalarynda süzgüçler bolmaly

“Google Analytics” -däki süzgüçleri ulanmak, gaýtalanýan amallary hasaba alýan mehanizmleri aýyrmak ýaly wariantlary üpjün edýär. Maglumatlaryň awtomatiki süzülmesi ygtybarly däl. Spam salgylanmalaryndan howpsuzlygy üpjün etmek üçin Google Analytics konsolynda bir süzülen we bir süzülmedik görnüşi ulanmagy unutmaň. Süzmek prosesinde nämäniň talap edilýändigini öwrenmek we düşünmek möhümdir.

1. Içerki IP-ni aýyryň

IP-ni we aýyrmak üçin zerur IP adresi yzarlamaga we girizmäge degişli bolmadyk başga salgylary aýyryň.

 • Filtr görnüşinde öňünden kesgitlenen saýlaň.
 • Aýyrmak menýusynyň aşagynda 'IP adresinden gelýän traffikde' Deňdir 'saýlaň.
 • IP adresiňizi we IP adres ýeriniň aşagyndaky islendik goşmaça salgy goşuň.

2. BOTS-dan aýryň

Spam ýollamalary sebäpli dörän BOTS gözleg we galp web sessiýalaryny aýyrmak, aşakdaky ädimler arkaly Google Analytics-de hasaba alynmakdan gaçyp biler:

 • Filtr görnüşini adaty görnüşde alyň
 • Aýyrmak düwmesine basyň
 • Filtr meýdançasynyň aşagynda ISP guramasyna basyň
 • Filtr nagşynyň aşagynda göçüriň we goýuň - ^ (microsoft corp (oration)? | Inktomi korporasiýasy | yahoo! Inc. | google inc. | Stumbleupon inc.) $ | Gomez

3. Diňe domeni goşuň

Zyýanly adamlar, nädogry maglumatlary habar bermek üçin Google Analytics-de yzarlaýyş koduny ogurlamak üçin web sahypasynyň deslapky koduny yzarlap bilerler. “YourDomainHere” -ni web sahypasynyň ady bilen çalyşmak howpsuzlygy üpjün edýär.

 • Süzgüç görnüşi - omörite
 • Goşuň
 • Süzgüç meýdany - Host ady
 • Süzgüç nagşy - YourDomainHere \ .com
 • Sahypa (.ORG) bolsa (.com) (.org) we ş.m. çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

4. Quehli talap parametrlerini aýyryň

Bu ösen süzgüç, Google Analytics-de özboluşly hökmünde hasaba alnan birnäçe sahypany tapmak üçin bir sahypalyk görnüşde / girip görýär. Ösen süzgüçiň aşagyna gidiň:

 • A meýdan >> URL talap etmek >> (. *) \?
 • Meýdan B >> BLANK goýuň
 • >> OUTPUT TO >> URL soraň >> $ A1

5. URL-ä Hostname goşuň

Saparlaryň çeşmesini takyk yzarlamak, esasanam birnäçe domen kiçi domenler ýa-da kiçi bukjalar arkaly baş sahypany üpjün etse, “Custom” -yň “Advanced Filter” -i ulanyp, analitikleriň özboluşly host adyna hasabat bermegini aňsatlaşdyrýar. “Custom” düwmesiniň ösen süzgüçleriniň aşagynda:

 • Meýdan A >> Host ady >> (. *
 • Meýdan B >> URL-ni soraň >> (. *)
 • >> OUTPUT TO >> URL soraň >> $ A1 $ B1

6. URL goşa dublikat mazmuny duruzmak

Bu seýrek süzgüç, baş harpdaky URL-den gelen habarlaryň netijesinde gaýtalanýan netijelerden gaça durmak üçin sahypalaryň kiçi harplarda hasabat bermegini üpjün edýär.

 • Custörite gidiň
 • Uly harp saýlaň
 • Talap URL-den kiçi harpy saýlaň

7. Doly salgylanma URL

Bu süzgüç, Google Analytics-de görkezilen spam ugrukdyrylyşynyň hakyky adyny açýar.

 • Meýdan A >> Host ady >> (. *)
 • B meýdan >> Boş goýuň
 • >> Ulanyjy kesgitledi >> $ A1

8. Diňe ABŞ-nyň traffigi

“Google Analytics” -däki süzgüçler ýeri boýunça ýörite traffige ýetip biler. Git:

 • Omörite
 • Goşuň
 • Countryurt
 • Birleşen Ştatlar

9. Arwah salgylanmalaryny aýyryň

Spam salgylanmalary ýaly, arwah salgylanmalary Google Analytics-de ýalan traffigi hasaba alýar.

 • Omörite
 • Aýyrma
 • Ralollama
 • Scriptazgy - Göçüriň we goýuň: | mugt-sosial-düwmeler \ .com | web sahypaňyz üçin düwmeler \ .com | iň gowy-seo-teklip \ .com | get-free-traffic-now \ .com

Berilýän maglumatlar has köp düşündiriş talap edip biler. Şahsy kömek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

mass gmail